Το Open Data Hub είναι μια συμμετοχική πλατφόρμα. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επιχείρηση ή φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να συμμετέχει στον εμπλουτισμό των διαθέσιμων συνόλων δεδομένων, με στόχο την περαιτέρω διάδοση της αξίας των ανοικτών δεδομένων και των εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν με την αξιοποίησή τους

Συμπλήρωσε την ακόλοθη φόρμα εάν θέλεις να συμμετέχεις στη διαδικασία εμπλουτισμού των δεδομένων του Open Data Hub.