9 Νοεμβρίου 2021

RFID Vehicle Control System: Πληροφοριακό Σύστημα ελέγχου χρεώσεων και κυκλοφορίας μέσω RFID

Τι είναι το Rfid RFID Vehicle Control System

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας και χρεώσεων οχημάτων μέσω χρήσης τεχνολογίας RFID. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί μέσα στο ERP της εταιρείας και περιλαμβάνει τόσο ειδικό λογισμικό, όσο και ειδικό εξοπλισμό (RFID readers, πινακίδες ενημέρωσης κ.ά.). Το όχημα καταχωρείται στο σύστημα (μετά από κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών), κατηγοριοποιείται και σημαίνεται με ετικέτα RFID.

Πώς λειτουργεί το Rfid Vehicle Control System

Εφόσον το όχημα σημανθεί, ο οδηγός μπορεί να προαγοράζει εισιτήρια εισόδου και να εισέρχεται στους χώρους της ΚΑΘ, χωρίς καθυστερήσεις με αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου του εισιτηρίου του και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Επιπλέον, κατά την είσοδό του ενημερώνεται για το υπόλοιπο εισόδων του από φωτεινές πινακίδες που έχουν εγκατασταθεί στις πύλες εισόδου.

Στόχος και οφέλη

Στόχος της εταιρείας είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και η μεγιστοποίηση της ασφάλειάς τους κατά την εισαγωγή τους στους χώρους της, καθώς με την εφαρμογή του συστήματος περιορίστηκε σημαντικά το φαινόμενο της αναμονής σε ουρές κατά τις ώρες αιχμής. Επιπλέον, η λύση προσφέρει τη δυνατότητα στην εταιρεία για εξαγωγή πληθώρας στατιστικών μεγεθών αναφορικά με την κίνηση ανά κατηγορία οχημάτων, τα έσοδα ανά κατηγορία, τις ημέρες και ώρες αιχμής κ.ά., στοιχεία με ουσιώδη σημασία για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από τη Διοίκηση της εταιρείας. Στα οφέλη του συστήματος πρέπει να προστεθεί η μείωση του κόστους λειτουργίας, η αξιοπιστία και η μεγιστοποίηση του κέρδους που επιτυγχάνεται μέσα από την αυτοματοποίηση και τον περιορισμό του ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία, καθώς και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου διαρροής εσόδων.