Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Α. Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους ακόλουθους Όρους Χρήσης, πριν προβείτε στη χρήση του διαδικτυακού τόπου αυτού. Η επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου του Open Data Hub προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. 

Η πλοήγηση και παραμονή στον διαδικτυακό τόπο του Open Data Hub, η προβολή, χρήση των συνόλων δεδομένων ή χρήση των API σε σχέση με τα σύνολα δεδομένων, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. 

Δηλώνετε ότι έχετε πλήρη ικανότητα και εξουσία να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν κάνετε αποδοχή για λογαριασμό του εργοδότη σας ή άλλης οντότητας, δηλώνετε ότι είστε νομίμως εξουσιοδοτημένος να δεσμεύσετε τον εργοδότη σας ή την οντότητα.

Ορισμοί

Ο διαδικτυακός τόπος του Open Data Hub ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.  (ή «Υπερταμείο» ή «Εμείς» ή «Μας»  ή άλλες αναφορές σε α’ πληθυντικό). Με τη χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου κατά περίπτωση ενδέχεται να εννοούνται και οι θυγατρικές εταιρίες του Υπερταμείου. 

Ο διαδικτυακός τόπος του Open Data Hub, μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα, προσφέρει σε όλους (εφεξής, «χρήστης/επισκέπτης») υπηρεσίες αναζήτησης, πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης ανοικτών δεδομένων και συνόλων δεδομένων υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης. 

«Ανοικτά Δεδομένα» («Open Data»): τα δεδομένα που μπορούν ελεύθερα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς/ στις εξαιρέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, να χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε – υπό την προϋπόθεση να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους.

«Σύνολο δεδομένων» («Dataset»): τα δεδομένα που είναι οργανωμένα σε συλλογές δεδομένων, διαχειριζόμενες από το Υπερταμείο και/ ή τις θυγατρικές εταιρίες αυτού. 

Χρήση του Open Data Hub 

Η πρόσβαση στο Open Data Hub είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη/επισκέπτη.

Η χρήση του Open Data Hub πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης του Open Data Hub υποχρεούται να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης του Open Data Hub πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του.

Άδειες

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε τα ανοικτά δεδομένα/σύνολα δεδομένων, για να ωφελήσετε τον εαυτό σας και τους άλλους με δημιουργικούς τρόπους.

Μπορείτε να εξάγετε, να κατεβάσετε και να δημιουργήσετε αντίγραφα των δεδομένων, να τα μοιραστείτε, αναδιανείμετε, επαναχρησιμοποιήσετε κ.λπ., σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο εκάστοτε σύνολο δεδομένων, τα σύνολα δεδομένων του Open Data Hub σας παρέχονται με άδεια Creative Commons Attribution (CC BY v. 4.0), σε συνδυασμό με τους παρόντες πρόσθετους Όρους. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προβλέψεις της άδειας που συνοδεύει το εκάστοτε σύνολο δεδομένων, επιλέγοντας το ίδιο το σύνολο δεδομένων.  

Η περαιτέρω χρήση υπόκειται στον περιορισμό ότι το περιεχόμενό δεν πρέπει να αλλοιωθεί ούτε να διαστρεβλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και ότι πρέπει να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσής και στην ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης.

Συμφωνείτε να παρέχετε αναφορά με τον ακόλουθο τρόπο [προτεινόμενη διατύπωση της αναφοράς (παράδειγμα: Υπερταμείο_Open Data Hub, ονομασία του Dataset, πηγή των Data, υπό CC BY v. 4.0 ή την εκάστοτε άδεια χρήσης που αναφέρεται σε κάθε Data set ]. 

Δεδομένα και διαδικτυακοί τόποι τρίτων

Ορισμένα σύνολα δεδομένων ενδέχεται να παρέχονται από τρίτα μέρη και να μην μπορούν να διανεμηθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεση του αρχικού παρόχου δεδομένων ή ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν.

Επιπλέον, το Open Data Hub ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (hyperlinks) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η παραπομπή, με συνδέσμους, σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν συνιστά υιοθέτηση ή αποδοχή των απόψεων, πράξεων και περιεχομένου των τρίτων. Οι τρίτοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτών, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του Open Data Hub αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον διαδικτυακό τόπο του Open Data Hub και υπόκειται στους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων του τρίτου διαδικτυακού τόπου.

Ανεξαρτησία μερών

Δεν επιτρέπεται να δηλώσετε δημόσια ή να υπονοείτε ότι έχουμε εγκρίνει τον τρόπο ή τον σκοπό της χρήσης ή αναπαραγωγής που κάνετε επί των δεδομένων.

Οτιδήποτε παρέχεται σε εσάς ως χρήστη/επισκέπτη μέσω του Open Data Hub δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρειά σας να αξιολογήσετε ό,τι σας παρέχεται και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στην ιδιωτική σας βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Διευκρινίζεται ότι το Υπερταμείο φιλοξενεί στον διαδικτυακό του ιστότοπο περιεχόμενο των θυγατρικών της εταιριών αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει υποχρεώσεις που τις αφορούν και αντίστοιχα δεν φέρει ορισμένη σχετική ευθύνη. 

Δικαιώματα διανοητικής (δηλαδή, πνευματικής & βιομηχανικής) ιδιοκτησίας

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα, τα εμπορικά σήματα, εμβλήματα ή λογότυπα του Υπερταμείου και των θυγατρικών εταιριών του, καθώς και του Open Data Hub, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. 

Τα περιεχόμενα στο Open Data Hub -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- γραφικά, εικόνες, βίντεο, κείμενα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Υπερταμείου ή των θυγατρικών του εταιριών ή των προμηθευτών/συνεργατών τους και προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του εν λόγω περιεχομένου του Open Data Hub που ενσωματώνει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν αποτελεί Ανοικτά Δεδομένα (τα οποία υπόκεινται στις προβλέψεις της εκάστοτε σχετικής άδειας) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκάστοτε δικαιούχου. 

Οποιοδήποτε αντικείμενο προστατευόμενο από τον Ν. 2121/1993 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως πνευματική ιδιοκτησία τρίτου προσώπου (και όχι του Υπερταμείου ή των θυγατρικών του εταιριών ή των προμηθευτών/συνεργατών τους) δεν καλύπτεται από την άδεια χρήσης των Ανοικτών Δεδομένων  ή οποιαδήποτε άλλη άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του αντικειμένου που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης. 

Η εμφάνιση και έκθεση όλων των παραπάνω στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο του Open Data Hub σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Ευθύνη

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται στο Open Data Hub να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. 

Κάθε σύνολο δεδομένων και τα δεδομένα σε ένα σύνολο δεδομένων, το λοιπό περιεχόμενο (π.χ. ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ.) και οι υπηρεσίες, που διατίθενται μέσω του Open Data Hub, παρέχονται ως έχουν.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί ​​σας για τυχόν απώλεια ή ζημιά οιασδήποτε φύσης που τυχόν υποστείτε σε σχέση με τη χρήση των συνόλων δεδομένων από εσάς, καθώς και από αδυναμία παροχής πληροφοριών ή υπηρεσιών λόγω προβλημάτων του συστήματος (λογισμικό, υποδομές, επικοινωνία κ.λπ).

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, τη χρησιμότητα ή τη διαθεσιμότητα των δεδομένων στα σύνολα δεδομένων.

Διαφορές

Σε σχέση με τυχόν διαφορές που ανακύψουν στα πλαίσια του παρόντος, εάν αυτές δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. 

Ιδιωτικότητα 

Το Open Data Hub δεν συλλέγει πληροφορίες από εσάς, όπως τη διεύθυνσή σας στο Διαδίκτυο από την οποία έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης.

Ο χρήστης/επισκέπτης δεν υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία για την προβολή, αναζήτηση, ανάκτηση ή/και λήψη ενός συνόλου δεδομένων. Δεν απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού για τη λήψη ενός συνόλου δεδομένων.

Το Υπερταμείο σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού αυτού τόπου. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη του Open Data Hub υπόκειται στους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation – GDPR) και τον Ν. 4624/2019. Ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Απορρήτου μας [εδώ].

Λοιποί όροι

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε, προσωρινά ή μόνιμα, τη λειτουργία του Open Data Hub, να τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης, τα σύνολα δεδομένων, οποιοδήποτε μέσο πρόσβασης ή χρήσης των συνόλων δεδομένων ή το API, κατά την κρίση μας. 

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου μας, ωστόσο δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες των διακομιστών (servers) μας θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Επομένως, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί ενδεικτικά στον εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τα σύνολα δεδομένων μετά από μια τροποποιημένη έκδοση των παρόντων Όρων Χρήσης, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και συναινείτε σε αυτήν την τροποποίηση.

Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος θεωρηθεί άκυρος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει στο σύνολό του ή το μέρος αυτού που θα θεωρηθεί άκυρο και είτε αφαιρείται από το παρόν είτε θα ισχύει τροποποιημένος ώστε να είναι έγκυρος, ενώ οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οι Όροι Χρήσης συμπληρώνονται κατά τα λοιπά από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Β. Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Η χρήση του Open Data Hub από τον χρήστη/επισκέπτη, το οποίο ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.  (ή «Υπερταμείο» ή «Εμείς» ή «Μας» ή άλλες αναφορές σε α’ πληθυντικό), προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. 

H EEΣΥΠ είναι ανώνυμη εταιρία που έχει συσταθεί δυνάμει του Ν. 4389/2016, είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140358160000 και έχει τηλ.: +30 210 0106900, Fax: +30 210 0106953, Email: contact@www.hcap.gr και ιστοσελίδα: https://www.hcap.gr/. Το Υπερταμείο και/ή οι θυγατρικές του διενεργούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο βαθμό που ενεργούν ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Με τη χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου κατά περίπτωση ενδέχεται να εννοούνται (και) οι θυγατρικές εταιρίες του Υπερταμείου.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε τα παρεχόμενα από εσάς προσωπικά δεδομένα, πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες και ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας. Επίσης, αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του Υπεύθυνου Προστασίας δεδομένων.

Συνεπώς, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση του Open Data Hub. Αν δεν συμφωνείτε, θα πρέπει να εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο του Open Data Hub και να μην κάνετε καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αλλάζει από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Συνιστάται να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της Πολιτικής Απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του Open Data Hub μετά τις τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Απορρήτου, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων από το Υπερταμείο υπόκειται στους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation  – GDPR) και τον Ν. 4624/2019.

Εάν είστε ανήλικος , είναι απαραίτητο να έχετε τη συγκατάθεση του  γονιού ή κηδεμόνα σας, πριν κάνετε χρήση του Open Data Hub.

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, τα οποία ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή, ορθή χρήση και ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, καθώς και να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών. 

Το Open Data Hub συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και μόνο όσα μας γνωστοποιείτε με την περιήγηση σας στον διαδικτυακό τόπο Open Data Hub.

  • Φόρμες επικοινωνίας 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να συμπληρώσετε κάποια από τις φόρμες επικοινωνίας του Open Data Hub, τα προσωπικά δεδομένα σας που θα μας παρέχετε θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας (συλλογής, οργάνωσης, αποθήκευσης κ.ά.) από το Υπερταμείο και/ ή ορισμένη θυγατρική του. 

Κατά τη συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας του Open Data Hub, μας παρέχετε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  (όσα έχουν * είναι υποχρεωτικά πεδία):

-όνομα-επώνυμο *

-διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) *

-ιδιότητα *

-Προαιρετικά στοιχεία που αφορούν επιμέρους ανάγκες χρήσης.

  • Ενημερωτικοί σκοποί

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνουμε σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ανακοινώσεων/νέων προς τους χρήστες/επισκέπτες του Open Data Hub.

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

  1. Εσείς ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχετε συναινέσει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
  2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, του Υπερταμείου ή ορισμένης θυγατρικής του.
  3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, το Υπερταμείο ή ορισμένη θυγατρική του. 

Το Υπερταμείο δεν ζητά καταρχήν από τους χρήστες/επισκέπτες να παράσχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άλλο άτομο. Αν ωστόσο, απαιτηθεί να παρασχεθούν τέτοια δεδομένα, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να διασφαλίσουν καταρχήν τα εξής πριν παράσχουν τα εν λόγω δεδομένα στο Υπερταμείο: (α) ότι έχουν ενημερώσει το εν λόγω άτομο σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής, και (β) ότι έχουν λάβει τη ρητή συγκατάθεσή του για να τα μοιραστούν με το Υπερταμείο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, εφόσον απαιτείται ή όπως άλλως μπορεί να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τρόπος επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές – servers εντός Ε.Ε 

Αποκλειστική πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν τα αρμόδια όργανα και υπάλληλοι του Υπερταμείου, οι οποίοι δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας ή θυγατρικών του, εφόσον απαιτηθεί. 

Διαφυλάσσουμε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων σας και δεν τα διαβιβάζουμε σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο όπου αυτό απαιτείται εκ του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα, ώστε να διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις τυχόν έννομες υποχρεώσεις μας ή εσωτερικές μας διαδικασίες, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες διατάξεις για την παραγραφή.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ορισμένο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hcap.gr

Τα δικαιώματά σας

Τέλος, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 13-22) και του Ν. 4624/2019, έχετε τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική:

(α) το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και, σε περίπτωση επεξεργασίας, να αποκτήσετε πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία αυτών που αναφέρονται στις εφαρμοστέες διατάξεις, σύμφωνα με και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι εν λόγω εφαρμοστέες διατάξεις.

(β) το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.

(γ) το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, για ορισμένους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στις εφαρμοστέες διατάξεις, περιλαμβανόμενων περιπτώσεων, όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσής μας βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου ή/και για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή/και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ενδέχεται να μην ικανοποιήσουμε τυχόν αίτημά σας για διαγραφή δεδομένων.

(δ) το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι ενδέχεται να συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, των οποίων η επεξεργασία υπέστη περιορισμό στο πλαίσιο άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, για ορισμένους λόγους που αναφέρονται στις εφαρμοστέες διατάξεις, περιλαμβανόμενων της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων ή λόγων ενωσιακού ή εθνικού δημοσίου συμφέροντος.

(ε) το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην εκ μέρους μας επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα διακόψουμε εφεξής την επεξεργασία δεδομένων, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων ή ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας.

(στ) το δικαίωμα, υπό προϋποθέσεις και στο μέτρο που εφαρμόζεται, να λάβετε τα δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με και υπό τις εφαρμοστέες διατάξεις.

(ζ) το δικαίωμα να ανακαλέσετε, ανάλογα με την περίπτωση και στο μέτρο που εφαρμόζεται, τη συγκατάθεση που τυχόν μας έχετε χορηγήσει για την εκ μέρους μας συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία έχει ως βάση τη συγκατάθεσή σας. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, δεν θα θίγεται η νομιμότητα της προηγούμενης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, καθώς και για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχει οριστεί από την Εταιρεία: dpo@hcap.gr. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τα εξής στο εν λόγω πλαίσιο:

(α) Σε περίπτωση που έχουμε εύλογες αμφιβολίες για την ταυτότητά σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες προς επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

(β) Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση και πάντως εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματος. Εφόσον απαιτείται, η προθεσμία αυτή ενδέχεται να παραταθεί για δύο (2) ακόμα μήνες, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Πάντως, θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση και για τους λόγους καθυστέρησης εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας.

(γ) Η ανταπόκριση σε αιτήματά σας διενεργείται καταρχήν δωρεάν. Σε περίπτωση όμως που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το Υπερταμείο δύναται είτε να επιβάλει την καταβολή ενός εύλογου τέλους, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημά σας.

Διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr),  η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου. 

Το Υπερταμείο ελέγχει τακτικά το περιεχόμενο του διαδικτυακού του τόπου, όπως και της παρούσας Πολιτικής. Το Υπερταμείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και την παρούσα Πολιτική, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση, με μόνη τη σχετική ανακοίνωση του νέου περιεχομένου μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε/καλείστε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική για τυχόν περίπτωση αλλαγών.

Η παρούσα Πολιτική, καθώς και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου εν γένει, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει, θα υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.